寄崔二十六立之  

作者:韩愈      朝代:唐代
寄崔二十六立之原文
西城员外丞,心迹两屈奇。往岁战词赋,不将势力随。
下驴入省门,左右惊纷披。傲兀坐试席,深丛见孤罴。
文如翻水成,初不用意为。四座各低面,不敢捩眼窥。
升阶揖侍郎,归舍日未欹。佳句喧众口,考官敢瑕疵。
连年收科第,若摘颔底髭。回首卿相位,通途无他岐。
岂论校书郎,袍笏光参差。童稚见称说,祝身得如斯。
侪辈妒且热,喘如竹筒吹。老妇愿嫁女,约不论财赀。
老翁不量分,累月笞其儿。搅搅争附托,无人角雄雌。
由来人间事,翻覆不可知。安有巢中鷇,插翅飞天陲。
驹麛著爪牙,猛虎借与皮。汝头有缰系,汝脚有索縻。
陷身泥沟间,谁复禀指撝。不脱吏部选,可见偶与奇。
又作朝士贬,得非命所施。客居京城中,十日营一炊。
逼迫走巴蛮,恩爱座上离。昨来汉水头,始得完孤羁。
桁挂新衣裳,盎弃食残糜。苟无饥寒苦,那用分高卑。
怜我还好古,宦途同险巇.每旬遗我书,竟岁无差池。
新篇奚其思,风幡肆逶迤。又论诸毛功,劈水看蛟螭。
雷电生睒睗,角鬣相撑披。属我感穷景,抱华不能摛。
唱来和相报,愧叹俾我疵。又寄百尺彩,绯红相盛衰。
巧能喻其诚,深浅抽肝脾。开展放我侧,方餐涕垂匙。
朋交日凋谢,存者逐利移。子宁独迷误,缀缀意益弥。
举头庭树豁,狂飙卷寒曦。迢递山水隔,何由应埙篪。
别来就十年,君马记騧骊。长女当及事,谁助出帨缡。
诸男皆秀朗,几能守家规。文字锐气在,辉辉见旌麾。
摧肠与戚容,能复持酒卮。我虽未耋老,发秃骨力羸。
所馀十九齿,飘飖尽浮危。玄花著两眼,视物隔褷褵。
燕席谢不诣,游鞍悬莫骑。敦敦凭书案,譬彼鸟黏黐.
且吾闻之师,不以物自隳。孤豚眠粪壤,不慕太庙牺。
君看一时人,几辈先腾驰。过半黑头死,阴虫食枯骴.
欢华不满眼,咎责塞两仪。观名计之利,讵足相陪裨。
仁者耻贪冒,受禄量所宜。无能食国惠,岂异哀癃罢。
久欲辞谢去,休令众睢睢。况又婴疹疾,宁保躯不赀。
不能前死罢,内实惭神祇.旧籍在东郡,茅屋枳棘篱。
还归非无指,灞渭扬春澌。生兮耕吾疆,死也埋吾陂。
文书自传道,不仗史笔垂。夫子固吾党,新恩释衔羁。
去来伊洛上,相待安罛箄.我有双饮盏,其银得朱提。
黄金涂物象,雕镌妙工倕。乃令千里鲸,幺麽微螽斯。
犹能争明月,摆掉出渺瀰。野草花叶细,不辨薋菉葹。
绵绵相纠结,状似环城陴。四隅芙蓉树,擢艳皆猗猗。
鲸以兴君身,失所逢百罹。月以喻夫道,黾勉励莫亏。
草木明覆载,妍丑齐荣萎。愿君恒御之,行止杂燧觿。
异日期对举,当如合分支。
寄崔二十六立之拼音解读
xī chéng yuán wài chéng ,xīn jì liǎng qū qí 。wǎng suì zhàn cí fù ,bú jiāng shì lì suí 。 西城员外丞,心迹两屈奇。往岁战词赋,不将势力随。
xià lǘ rù shěng mén ,zuǒ yòu jīng fēn pī 。ào wū zuò shì xí ,shēn cóng jiàn gū pí 。 下驴入省门,左右惊纷披。傲兀坐试席,深丛见孤罴。
wén rú fān shuǐ chéng ,chū bú yòng yì wéi 。sì zuò gè dī miàn ,bú gǎn liè yǎn kuī 。 文如翻水成,初不用意为。四座各低面,不敢捩眼窥。
shēng jiē yī shì láng ,guī shě rì wèi yī 。jiā jù xuān zhòng kǒu ,kǎo guān gǎn xiá cī 。 升阶揖侍郎,归舍日未欹。佳句喧众口,考官敢瑕疵。
lián nián shōu kē dì ,ruò zhāi hàn dǐ zī 。huí shǒu qīng xiàng wèi ,tōng tú wú tā qí 。 连年收科第,若摘颔底髭。回首卿相位,通途无他岐。
qǐ lùn xiào shū láng ,páo hù guāng cān chà 。tóng zhì jiàn chēng shuō ,zhù shēn dé rú sī 。 岂论校书郎,袍笏光参差。童稚见称说,祝身得如斯。
chái bèi dù qiě rè ,chuǎn rú zhú tǒng chuī 。lǎo fù yuàn jià nǚ ,yuē bú lùn cái zī 。 侪辈妒且热,喘如竹筒吹。老妇愿嫁女,约不论财赀。
lǎo wēng bú liàng fèn ,lèi yuè chī qí ér 。jiǎo jiǎo zhēng fù tuō ,wú rén jiǎo xióng cí 。 老翁不量分,累月笞其儿。搅搅争附托,无人角雄雌。
yóu lái rén jiān shì ,fān fù bú kě zhī 。ān yǒu cháo zhōng kòu ,chā chì fēi tiān chuí 。 由来人间事,翻覆不可知。安有巢中鷇,插翅飞天陲。
jū mí zhe zhǎo yá ,měng hǔ jiè yǔ pí 。rǔ tóu yǒu jiāng xì ,rǔ jiǎo yǒu suǒ mí 。 驹麛著爪牙,猛虎借与皮。汝头有缰系,汝脚有索縻。
xiàn shēn ní gōu jiān ,shuí fù bǐng zhǐ wéi 。bú tuō lì bù xuǎn ,kě jiàn ǒu yǔ qí 。 陷身泥沟间,谁复禀指撝。不脱吏部选,可见偶与奇。
yòu zuò cháo shì biǎn ,dé fēi mìng suǒ shī 。kè jū jīng chéng zhōng ,shí rì yíng yī chuī 。 又作朝士贬,得非命所施。客居京城中,十日营一炊。
bī pò zǒu bā mán ,ēn ài zuò shàng lí 。zuó lái hàn shuǐ tóu ,shǐ dé wán gū jī 。 逼迫走巴蛮,恩爱座上离。昨来汉水头,始得完孤羁。
héng guà xīn yī shang ,àng qì shí cán mí 。gǒu wú jī hán kǔ ,nà yòng fèn gāo bēi 。 桁挂新衣裳,盎弃食残糜。苟无饥寒苦,那用分高卑。
lián wǒ hái hǎo gǔ ,huàn tú tóng xiǎn xī .měi xún yí wǒ shū ,jìng suì wú chà chí 。 怜我还好古,宦途同险巇.每旬遗我书,竟岁无差池。
xīn piān xī qí sī ,fēng fān sì wēi yǐ 。yòu lùn zhū máo gōng ,pī shuǐ kàn jiāo chī 。 新篇奚其思,风幡肆逶迤。又论诸毛功,劈水看蛟螭。
léi diàn shēng shǎn shì ,jiǎo liè xiàng chēng pī 。shǔ wǒ gǎn qióng jǐng ,bào huá bú néng chī 。 雷电生睒睗,角鬣相撑披。属我感穷景,抱华不能摛。
chàng lái hé xiàng bào ,kuì tàn bǐ wǒ cī 。yòu jì bǎi chǐ cǎi ,fēi hóng xiàng shèng shuāi 。 唱来和相报,愧叹俾我疵。又寄百尺彩,绯红相盛衰。
qiǎo néng yù qí chéng ,shēn qiǎn chōu gān pí 。kāi zhǎn fàng wǒ cè ,fāng cān tì chuí shí 。 巧能喻其诚,深浅抽肝脾。开展放我侧,方餐涕垂匙。
péng jiāo rì diāo xiè ,cún zhě zhú lì yí 。zǐ níng dú mí wù ,zhuì zhuì yì yì mí 。 朋交日凋谢,存者逐利移。子宁独迷误,缀缀意益弥。
jǔ tóu tíng shù huō ,kuáng biāo juàn hán xī 。tiáo dì shān shuǐ gé ,hé yóu yīng xūn chí 。 举头庭树豁,狂飙卷寒曦。迢递山水隔,何由应埙篪。
bié lái jiù shí nián ,jun1 mǎ jì guā lí 。zhǎng nǚ dāng jí shì ,shuí zhù chū shuì lí 。 别来就十年,君马记騧骊。长女当及事,谁助出帨缡。
zhū nán jiē xiù lǎng ,jǐ néng shǒu jiā guī 。wén zì ruì qì zài ,huī huī jiàn jīng huī 。 诸男皆秀朗,几能守家规。文字锐气在,辉辉见旌麾。
cuī cháng yǔ qī róng ,néng fù chí jiǔ zhī 。wǒ suī wèi dié lǎo ,fā tū gǔ lì léi 。 摧肠与戚容,能复持酒卮。我虽未耋老,发秃骨力羸。
suǒ yú shí jiǔ chǐ ,piāo yáo jìn fú wēi 。xuán huā zhe liǎng yǎn ,shì wù gé shī lí 。 所馀十九齿,飘飖尽浮危。玄花著两眼,视物隔褷褵。
yàn xí xiè bú yì ,yóu ān xuán mò qí 。dūn dūn píng shū àn ,pì bǐ niǎo nián chī . 燕席谢不诣,游鞍悬莫骑。敦敦凭书案,譬彼鸟黏黐.
qiě wú wén zhī shī ,bú yǐ wù zì huī 。gū tún mián fèn rǎng ,bú mù tài miào xī 。 且吾闻之师,不以物自隳。孤豚眠粪壤,不慕太庙牺。
jun1 kàn yī shí rén ,jǐ bèi xiān téng chí 。guò bàn hēi tóu sǐ ,yīn chóng shí kū zhài . 君看一时人,几辈先腾驰。过半黑头死,阴虫食枯骴.
huān huá bú mǎn yǎn ,jiù zé sāi liǎng yí 。guān míng jì zhī lì ,jù zú xiàng péi bì 。 欢华不满眼,咎责塞两仪。观名计之利,讵足相陪裨。
rén zhě chǐ tān mào ,shòu lù liàng suǒ yí 。wú néng shí guó huì ,qǐ yì āi lóng bà 。 仁者耻贪冒,受禄量所宜。无能食国惠,岂异哀癃罢。
jiǔ yù cí xiè qù ,xiū lìng zhòng suī suī 。kuàng yòu yīng zhěn jí ,níng bǎo qū bú zī 。 久欲辞谢去,休令众睢睢。况又婴疹疾,宁保躯不赀。
bú néng qián sǐ bà ,nèi shí cán shén qí .jiù jí zài dōng jun4 ,máo wū zhǐ jí lí 。 不能前死罢,内实惭神祇.旧籍在东郡,茅屋枳棘篱。
hái guī fēi wú zhǐ ,bà wèi yáng chūn sī 。shēng xī gēng wú jiāng ,sǐ yě mái wú bēi 。 还归非无指,灞渭扬春澌。生兮耕吾疆,死也埋吾陂。
wén shū zì chuán dào ,bú zhàng shǐ bǐ chuí 。fū zǐ gù wú dǎng ,xīn ēn shì xián jī 。 文书自传道,不仗史笔垂。夫子固吾党,新恩释衔羁。
qù lái yī luò shàng ,xiàng dài ān gū bǐ .wǒ yǒu shuāng yǐn zhǎn ,qí yín dé zhū tí 。 去来伊洛上,相待安罛箄.我有双饮盏,其银得朱提。
huáng jīn tú wù xiàng ,diāo juān miào gōng zhuì 。nǎi lìng qiān lǐ jīng ,yāo me wēi zhōng sī 。 黄金涂物象,雕镌妙工倕。乃令千里鲸,幺麽微螽斯。
yóu néng zhēng míng yuè ,bǎi diào chū miǎo mǐ 。yě cǎo huā yè xì ,bú biàn zī lù shī 。 犹能争明月,摆掉出渺瀰。野草花叶细,不辨薋菉葹。
mián mián xiàng jiū jié ,zhuàng sì huán chéng pí 。sì yú fú róng shù ,zhuó yàn jiē yī yī 。 绵绵相纠结,状似环城陴。四隅芙蓉树,擢艳皆猗猗。
jīng yǐ xìng jun1 shēn ,shī suǒ féng bǎi lí 。yuè yǐ yù fū dào ,miǎn miǎn lì mò kuī 。 鲸以兴君身,失所逢百罹。月以喻夫道,黾勉励莫亏。
cǎo mù míng fù zǎi ,yán chǒu qí róng wěi 。yuàn jun1 héng yù zhī ,háng zhǐ zá suì wéi 。 草木明覆载,妍丑齐荣萎。愿君恒御之,行止杂燧觿。
yì rì qī duì jǔ ,dāng rú hé fèn zhī 。 异日期对举,当如合分支。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
背诵

相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析

作者介绍

韩愈 韩愈 韩愈(768─824),字退之,河内河阳(今河南孟县)人。祖藉昌黎(今河北通县),每自称昌黎韩愈,所以世称韩昌黎。唐德宗贞元八年(792)进士,贞元末,任监察御史,因上书言事,得罪当权者,被贬为阳山(今广东阳山县)令。宪宗时,他随宰相裴度平定淮西之乱,升任刑部侍郎,因上疏反对迎佛骨,被贬为潮州(今广东潮州)刺史。穆宗时,官至吏部侍郎。韩愈和柳宗元同是古…详情

寄崔二十六立之原文,寄崔二十六立之翻译,寄崔二十六立之赏析,寄崔二十六立之阅读答案,出自韩愈的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。亚博体育平台官网文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.00seosogolink.net/shi/23373.html

诗词类别

韩愈的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语

Copyright © 2011-2018 |亚博体育平台官网文网 | 赣ICP备18007976号 |关于我们|

亚博体育平台官网